p39.2

9800€ de 25000€

9800€ de 25000€

Acomiadament gratuït? | Roger Medina

4 juny, 2021 |

@RogerMedina_

En els darrers dies s’ha constituït una nova organització empresarial encapçalada pels qui van perdre les eleccions de Pimec. Sota el nom de Patronal Catalana’ aquesta institució de nova creació ha arrancat amb una gran polèmica per algunes de les seves reivindicacions. Així, en paraules del seu impulsor Pere Barrios, l’entitat busca “recuperar la vertadera funció patronal” i “sense por de travessar línies vermelles”. Proposen, entre d’altres, modernitzar les plantilles de les empreses, implementar una nova tarifa d’autònoms o impulsar la contractació gratuïta de personal a les empreses de nova creació. Però sens dubte la proposta que ha generat més controvèrsia ha estat la de reduir els costos d’acomiadament per acabar amb la “rigidesa laboral”.

 

El funcionament del mercat laboral fa dècades que és un dels principals problemes de l’economia espanyola, i un llarg nombre de reformes han intentat modificar aquesta situació, totes amb escàs èxit. Des dels anys 80, Espanya ha estat 56 trimestres amb una taxa d’atur per sobre del 20%. En altres paraules, en els darrers 41 anys Espanya ha estat l’equivalent a 14 anys amb una taxa d’atur per sobre del 20% i només ha aconseguit durant un sol trimestre mantenir-la per sota del 8%, a mitjans del 2007.

 

La majoria d’anàlisis assenyalen la dualitat o segmentació laboral com una de les causes més destacades a l’hora d’explicar el seu mal funcionament. L’existència, a grans trets, de dos tipus de treballadors amb contractes de condicions enormement divergents, uns de temporals i d’altres d’indefinits, genera un greuge comparatiu amb importats conseqüències econòmiques. Els contractes indefinits acostumen a portar associats majors salaris, majors possibilitats de promoció i majors dosis de seguretat i estabilitat, mentre que els temporals estan associats a feines de menor qualificació, salaris més baixos o una manca de formació i promoció. Algunes estimacions suggereixen que la baixa taxa de conversió de contractes temporals a indefinits podria explicar fins a un 13% de la caiguda de la productivitat, un altre dels problemes persistents de l’economia espanyola. A més, la temporalitat afecta de manera més intensa a joves, dones i immigrants.

 

Aquesta forta dualitat provoca, entre d’altres conseqüències, una anomalia en el comportament dels salaris i l’ocupació. Així, l’ocupació està molt fortament lligada al cicle econòmic, i caigudes o increments del PIB provoquen també caigudes o increments de l’ocupació pràcticament de la mateixa magnitud, mentre que el salari real en alguns casos mostra un patró anticíclic, experimentant creixements davant de caigudes de l’ocupació i el PIB, i trigant molt més a ajustar-se. Això en part s’explica pel fet que els primers llocs de treball que es destrueixen són els temporals, associats a menors retribucions, i això fa créixer el salari mitjà. Una prova més que, en gran part, els ajustaments laborals a curt termini a Espanya es produeixen més en les quantitats (en forma d’acomiadaments) que no pas en els preus (reducció de salaris). 

 

L’alta protecció laboral espanyola d’un segment dels treballadors contrasta amb models laborals amb una major flexibilitat, però no necessàriament menys seguretat i benestar pel treballador. Un exemple habitual de flexibilitat laboral en el debat públic són els països nòrdics. Aquests estats compten amb un filosofia de les relacions laborals anomenada flexiseguretat, ja que combina altes dosis de flexibilitat laboral en forma de reduïts costos de contractació i acomiadament amb una xarxa de seguretat en situacions d’atur, com un sistema de polítiques actives d’ocupació eficaç que facilita la ràpida reinserció laboral i generoses polítiques passives d’ocupació (prestacions d’atur).

“Les ocupacions canviaran i dificultar el reajustament tot mantenint rigideses en els fluxos d’ocupació per protegir llocs de treball (que en molts casos poden esdevenir obsolets) en comptes de protegir els treballadors només dificultarà quelcom inevitable i prolongarà la problemàtica històrica de l’economia espanyola”

L’informe Doing Business del Banc Mundial compara, entre d’altres, les indemnitzacions per acomiadament entre països. Si ens fixem en les dades relatives a les indemnitzacions per acomiadaments procedents (severance pay for redundancy dismissal) per perfils d’antiguitat d’1, 5 i 10 anys, observem com la xifra per Espanya és de 2.9, 14.3 i 28.6 setmanes de salari, respectivament. En el cas de Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia aquesta xifra és de 0 setmanes de salari per tots els perfils d’antiguitat. Altres països que tampoc compten amb cap tipus d’indemnització en cas d’acomiadament procedent són Àustria o Suïssa. En el cas dels acomiadaments improcedents (compensation following unfair dismissal) també veiem diferències notables, tot i que en algun cas concret observem xifres més properes a les d’Espanya. Així, a Espanya, per una antiguitat de 20 anys, el nombre de mensualitats a percebre era de fins a 42 amb la normativa laboral vigent abans de la reforma laboral de 2012, mentre que amb l’actual és de 24 mensualitats. A Suècia aquesta xifra ascendeix a fins a 32 mensualitats, i es configura com l’excepció nòrdica, ja que a Finlàndia són 14 mensualitats, a Noruega 12 i a Dinamarca 5.3. Els casos d’Àustria i Suïssa esmentats prèviament van en la mateixa línia, i ambdós compten amb 6 mensualitats en cas d’indemnització per acomiadament improcedent.

 

El model laboral anteriorment descrit sembla fer-ho millor en termes de temporalitat que el dual, rígid i escleròtic mercat laboral espanyol. Així, segons les darreres dades disponibles, Espanya és el país de la Unió Europea amb una major taxa de temporalitat, amb un 24.7% de treballadors (aquesta xifra va arribar a superar el 34% el 2006). Més de deu punts per sota trobem Suècia, on la taxa de temporalitat ascendeix al 14.5%, seguida per Finlàndia amb un 13.7%, Dinamarca amb un 10.5% i Noruega amb un 7.8%, mentre que Suïssa i Àustria tenen una taxa de temporalitat del 13.1% i el 8.1%, respectivament.

 

La despesa en polítiques actives d’aquests països es troba entre l’1% i el 2% del PIB, essent Dinamarca el cas més elevat, amb un 2.3%. A Dinamarca, als beneficiaris d’un subsidi d’atur menors de 30 anys se’ls hi ha d’oferir (i ells han d’acceptar) algun tipus de política activa d’ocupació en els tres mesos següents al cobrament del primer subsidi. A més, també disposaran de mesures d’activació (a través de formació i assessorament) més o menys continuada fins que trobin una nova ocupació. Pels majors de 30 anys aquest període s’amplia a 12 mesos després del cobrament del primer subsidi. A Espanya aquest tipus de polítiques rep el 0.9%. Un altre cosa destacada és la composició d’aquesta despesa; mentre que la majoria de països focalitzen aquesta despesa en la intermediació laboral i la inserció de grups amb dificultats o la formació, a Espanya es focalitza majoritàriament en els incentius a l’ocupació privada.

 

Aquests mateixos països tampoc tenen un salari mínim interprofessional en els termes en els que l’entenem aquí. Així, a data d’avui, ni Àustria, ni Dinamarca, ni Finlàndia, ni Suècia, ni Noruega, ni Suïssa, ni tampoc Itàlia (i Alemanya abans del 2015) compten amb un salari mínim interprofessional fixat per una normativa governamental centralitzada. Això no vol dir que no tinguin unes retribucions mínimes, però estan fixades a nivell sectorial mitjançant convenis establerts per mecanismes de negociació col·lectiva entre sindicats i empreses.

 

Un altra de les propostes que apareix de manera recurrent al debat públic i que contribuiria a introduir certa flexibilitat laboral és l’anomenada motxilla austríaca. Aquest instrument consistiria en la introducció d’un fons de capitalització per cada assalariat que finançaria una part de la indemnització en cas d’acomiadament. El fons estaria dotat d’una quantitat equivalent a un determinat nombre de dies per any treballat, i l’import seria deduït de la indemnització en cas d’acomiadament. El treballador recuperaria l’import acumulat en un fons no només en cas d’acomiadament sinó també en cas que decidís canviar de lloc de treball, cosa que pot afavorir la mobilitat laboral i dotar de més sobirania el treballador. Al final de la vida laboral podria decidir destinar l’import acumulat en l’esmentat fons a complementar la jubilació. La gran virtut d’aquest mecanisme és que millora l’alineament entre les decisions d’acomiadament de l’empresa i la productivitat de cada treballador, ja que les diferències en la quantitat d’indemnització a la qual l’empresa ha de fer front es redueixen, i el tipus de contracte o l’antiguitat del treballador ja no serien factors tan rellevants a l’hora de prendre decisions de gestió de personal.

 

La introducció d’elements de flexibilitat com els anteriorment esmentats molt probablement toparia amb enormes resistències socials si no es duen a terme reformes per potenciar l’altra cara del model, això és, la seguretat. És per això que propostes com les de la recent fundada ‘Patronal Catalana’ han estat rebudes amb tanta bel·ligerància, perquè només posen el focus en l’àmbit de la flexibilitat, sense reclamar una millora de les polítiques actives d’ocupació i un mecanisme per avaluar-ne la seva efectivitat.

 

El que és evident és que el canvi tecnològic i les innovacions disruptives ens han de fer replantejar el marc de relacions laborals existent i fer una progressiva transició cap a models on, en paraules de l’economista francès Jean Tirole, guardonat amb el Premi Nobel d’Economia l’any 2014, es protegeixi el treballador i no el lloc de treball. Per això és important compatibilitzar la flexibilització laboral amb mesures de suport i de transició. Les ocupacions canviaran i dificultar el reajustament tot mantenint rigideses en els fluxos d’ocupació per protegir llocs de treball (que en molts casos poden esdevenir obsolets) en comptes de protegir els treballadors només dificultarà quelcom inevitable i prolongarà la problemàtica històrica de l’economia espanyola.

 

El Tribú no seria possible sense la col·laboració dels seus lectors.

Fes-te tribunero o fes una aportació puntual i ajuda’ns a publicar més articles com aquest.

Comentaris

 1. Avatar xyrimars ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  Peek-A-Boo Favorites is an Internet Explorer 7 compatible browser plug-in that uses the IE Favorites Bar for quick access to your bookmarks. This very simple browser plug-in shows thumbnails of your favorite sites. Can schedule bookmarks to check for content updates. You can use Peek-A-Boo Favorites to Index a large list of bookmarks for comparison between multiple web sites. You can schedule page content updates, you can search the content across multiple https://xn--d1atfldd.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=https://wakelet.com/wake/xedWHvikePhQssUecsMBu 8cee70152a xyrimars
 2. Avatar blamanv ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  # created by tools/tclZIC.tcl – do not edit set TZData(:Pacific/Apia) { { -9223372036854775808 9088 0 LMT} { -2177492888 9084 0 LMT} { -923020400 10800 0 FST} { -303966000 7200 0 F https://all-bor.ru/bitrix/rk.php?goto=https://wakelet.com/wake/_Dh5ItNxHgbB9OtNhkSAI 8cee70152a blamanv
 3. Avatar jangot ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  While the interface isn’t the most intuitive, understanding what options are available is not any more difficult than it is understanding how to use it properly. Get RainbowTaskbar here. The original RainbowTaskbar was released a little less than a year ago, and since that time it’s received a moderately decent response from users. Many of the most common things a user would want from a Taskbar app appear to have been implemented in the program, and it also has some key additional features that https://www.google.lu/url?sa=t&url=https://libres.nomasmentiras.uy/upload/files/2022/05/jBpgPyx6xW5ltiOfDsC3_19_fe33959077dcd7b18bad3d1f021b1f58_file.pdf 05e1106874 jangot
 4. Avatar alikirs ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  Functionality / Features You can use Vision Board Builder to easily create photo collages, so you can create cute illustrations, add a neat touch to your social media accounts, upload photos onto an album, or even frame the desktop. You will be able to import and export photos from your computer via drag and drop, and set as the background image of the working environment. Plus, you can select images from all folders in your system, in addition to manually add or select photos https://wanaly.com/upload/files/2022/05/F8VtfYK2ZfU3d5Vk9yKk_19_bce80c972c524271b685694385fcfa10_file.pdf 05e1106874 alikirs
 5. Avatar reetan ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  The package contains the whole suite of Sort it! gadgets, including widgets for Firefox, Google Chrome and Internet Explorer. You can even download it in the universal.exe installer for Windows clients.Q: How do I make curl give back object references instead of scalars? I have a method which allows me to upload this to Google Calendar as an event: public function save($calendar, $task, $event) { $calendar_url = ‘ https://images.google.com.co/url?sa=t&url=https://battlefinity.com/upload/files/2022/05/SyuSP5IO6zSc1yNGUBSN_19_f2f19ce5a7730a2d3f464181b7cdc252_file.pdf 05e1106874 reetan
 6. Avatar armvyg ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  With that said, however, it would be nice to have a real good manual that covers every single step users are likely to go through and a more comprehensive help section. It remains to be seen just how reliable this app really is, but it’s definitely worth trying. Related Software Lowell Diskducker FREE is an affordable data recovery utility designed to speed up. It can recover all types of lost data from almost any kind of storage medium. It has the ability to https://www.gatewayworkshops.co.uk/?URL=https://maredisu.weebly.com 6add127376 armvyg
 7. Avatar davyfab ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  That is pretty impressive because if the user makes a mistake installing a poorly designed or cloned logon screen factory, it may take hours, or even more days, to find the original factory settings. Changelog Version : 1.05 Update : 4.05.2019 Most visitors to Softasize use outdated version of Logon Loader Recovery Tool. The latest version number is 1.05. Currently, you are running 1.05, which is over https://odosifdraw.weebly.com 6add127376 davyfab
 8. Avatar nellfab ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  Using Facebook Passwords is easy and free of charge. The effort is minimal and the program has no harmful effect on the computer. You don’t need to be a master in computer language to recover your browser’s saved passwords and the interface is more than clear. If you’re looking to use a new computer or install another operating system, this simple program will help you recover your passwords quickly. Thanks to the “Facebook Passwords” app, that has been created by the Comp https://thebanphopo.weebly.com 6add127376 nellfab
 9. Avatar gardar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  CANVIDEOGOLD – official site.Pro Tools The Beatles Scratch (Pinnacle Peaks) IFileMng Vista wpFusion MediaMax 2.0 FlashPod Live Podcast Player Magic Piano Mp3 Widget Oasis Media Player : O2 Player and Text to Speech Internet Radio Ringer – dvd to mp3 ripper Site Gallery Site Manager Video Enhancer Software More Info: SFILE.CO.comUMS https://www.grandadvance.co.il/report/EL.aspx?pid=20110&id=2605&url=https://secbookssymde.weebly.com 6add127376 gardar
 10. Avatar safnam ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  You can freely access this page and also learn about how to activate voice commands and create a custom one here. Most Deceptive Broadband Plans If you are a new Internet user, you probably came across so many dubious broadband deals – and rightly so, considering the fact that there are some basically snake-oil kinda ads with deceptive plans out there. It’s obvious why purchasing a broadband Internet service based on various marketing gimmicks is a big no-no, but http://archive.paulrucker.com/?URL=https://otprodallo.weebly.com 6add127376 safnam
 11. Avatar ophykir ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  Subtitles are found in many video formats. The word lists are usually about 1000 words in size. TranslatedTextAnalyser is a program, giving analysis of translated texts. Its goal is to code and store in an external file (HTML or XML) all the information that is required to translate texts. The list of features: 1) extremely high quality of translations from the coded text; 2) the ability to compare two pieces of translated texts and get the differences that could have https://ryahylire.weebly.com 6add127376 ophykir
 12. Avatar demcole ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  license. · No support for Unicode. · No support for installation of extensions. · Command-line operation. · No direct access to Visual Basic. · No ADO or ODBC implementation. · No Visual Basic macros (except macros built into Oko’s case). · No COM support. · No validation support. Several of the above limitations have been addressed in the Reference Documentation, which is available on Oko’s web site. Current development status https://klehidosme.weebly.com 6add127376 demcole
 13. Avatar ilanmik ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  Pros Convinient interface. Fast and reliable process. Simple to use. Easy to upload bitmaps from clipboard. Cons You can lose a bit of upload speed. . . . . . Have you ever experienced any problems when uploading images to ImageShack? How do you like what you read? Share your thoughts by leaving a comment below. Logo designed https://canrehichar.weebly.com 6add127376 ilanmik
 14. Avatar coufre ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  If you are interested in this kind of tool, take a look at our latest post where we give a short review on this utility. It is Tuesday. I watched in a few minutes ago the video of second official beta release of Android N. As I’m into the p.o.v. of the release, I thought that I share it with my readers. An early Android N commercial this video comes from a presentation of me sometime ago at MWC, http://musicboomerang.com/processlogin.php?PostBackAction=SignIn&GUEST=1&ReturnUrl=https://taisfergamin.weebly.com 6add127376 coufre
 15. Avatar waltaav ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  Installation is a snap. Installing and running the MMS service is easy and very fast. Running constantly in the background, MMS will monitor your system’s health, determine if it needs to shutdown applications or reboot your system. MMS will not stall your workflow and it will do everything in a manner that makes you feel more confident about the reliability of your software. When MMS sees that your applications are slowing down or hanging, we will notify you so that you can do something about the https://appoloru.weebly.com 6add127376 waltaav
 16. Avatar godddar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  3.13 ■ Miranda IM (ICQ Clone) 3.13 beta Optional: ■ RemovePopupPlugin and Way to Popups plugin Warning: ■ You must install last version of Miranda IM that support ICQ 3.13 ■ You must reinstall the ICQ plugin if you use Miranda IM beta. How to install: Important note! ■ Please reinstall important plugins after upgrade Miranda IM (IC https://cardpepeli.weebly.com 6add127376 godddar
 17. Avatar dalcheu ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  In this short video I’ve assembled a comprehensive guide to help you get started playing Minecraft on the Google Pixel. You can find the full version of this video on Tessellated’s YouTube channel here: Note: You don’t have to wait for the video to complete to watch the tutorial. I’ve included a walk-through so you can just watch and read with the understanding http://europe.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://netbacktina.weebly.com 6add127376 dalcheu
 18. Avatar ximber ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  Depending on your requirements, the application can become much more elaborate, but the good thing is you won’t have to.Again we come to Trinidad’s St Vincent Airport, designed by New Zealander, Allan O’Brien. This building is perhaps a little less successful, with its strong horizontal lines, all too often not in sufficient scale to build an impressive building, and where every time you think you’ve figured something out the design shifts. What’s wrong https://sosubsmenre.weebly.com 6add127376 ximber
 19. Avatar necisha ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  The free edition of the app has all the features that are required to mask the physical address of your network adapters, while the premium edition also features very useful options such as auto-restore MAC address as well as the option to save and restore your settings. Undelete tool to save the settings of an old MAC NoVirusThanks MAC Address Changer provides users with a tool for the original data recovery, which is the undelete feature. Essentially, this tool allows you to save https://www.google.by/url?sa=t&url=https://vawifirmse.weebly.com 6add127376 necisha
 20. Avatar henbenn ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  IT GOES DOWN! WASHINGTON DC IS A WACKY TOWN Have you ever wanted to see what it’s like to be the president of the U.S.? Here is your chance with The WACKY TOWN magazine! SCREENS & DESKTOP IS TOTALLY NEW The new CuteBackUp is now smarter and more responsive than ever. Take the Wacky Desktop to a whole new level. Discover how it works http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=https://molificsi.weebly.com 6add127376 henbenn
 21. Avatar yulquy ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  https://xn--wo-6ja.com/upload/files/2022/05/sqo58mKS94jH8Cx3GU3r_17_139441f7fe780e9203700900132b364d_file.pdf 341c3170be yulquy
 22. Avatar flonest ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  flonest 341c3170be https://favooh.com/upload/files/2022/05/bhyf8iL8tPq7fE8uv71r_17_adb0ec5ae0cc2669a6d5845a5813ca60_file.pdf
 23. Avatar hedwjam ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  hedwjam 341c3170be https://www.darussalamchat.com/upload/files/2022/05/bWxNVOXYPdqeeXOmskem_17_6c2aaf434b53533b9ca041dc4a359004_file.pdf
 24. Avatar keneles ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  keneles 341c3170be https://www.collegeconexion.in/upload/files/2022/05/Rhz1BiPXxStGshbjxtpC_17_bf4e741935b589fe21416ced759e9e53_file.pdf
 25. Avatar helchri ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  helchri 341c3170be https://frustratedgamers.com/upload/files/2022/05/Ld6V3GtxCJDFxGK9B2CY_17_cd88a37ca1ab7692531058fb32cef959_file.pdf
 26. Avatar hamhard ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  hamhard 341c3170be http://www.innofix.eu/hakronnl/modules/clickout.php?url=https://www.cuelgalo.com/upload/files/2022/05/cJObmU5PIEaRFI37sPaK_17_b6a6e0f46b8fe28730607b033b393619_file.pdf
 27. Avatar bretarc ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  bretarc 341c3170be https://images.google.bi/url?sa=t&url=https://onmybet.com/upload/files/2022/05/VzlZOPXYMp2z7eYLEvDR_16_3a522a552aed78df0e2ef6080552c537_file.pdf
 28. Avatar furleon ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  furleon 341c3170be http://maps.google.com.br/url?sa=t&url=https://hugsqueeze.com/upload/files/2022/05/dHcYhZVe7ZKfeTpnHdGu_17_c8b7809a44ac91e97520805aa05320ba_file.pdf
 29. Avatar verbkent ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  verbkent 341c3170be http://images.google.ci/url?source=imgres&ct=img&q=https://desifaceup.in/upload/files/2022/05/p8yUQOoHHBCKS3dWPR3I_17_66fb57571488a21fbeeb6c421c84acd2_file.pdf
 30. Avatar livibert ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  livibert 341c3170be http://bodymindandheart.com.au/?URL=http://www.suaopiniao1.com.br//upload/files/2022/05/wZOEIhv7TuSxDWDFWenT_17_65a6b1ce925c47da800a65a4c3ac7477_file.pdf
 31. Avatar falglen ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  falglen 807794c184 https://www.savetherainforestnow.org/profile/breanabreanajaysen/profile
 32. Avatar tenaallo ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  tenaallo 807794c184 https://oficialmultiverse2.wixsite.com/multiverse/profile/sadhbhclarysbenita/profile
 33. Avatar hirijale ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  hirijale 807794c184 http://sso.hills-emea.com/login?service=https://www.scorpoland.com/profile/chalyseintensified/profile
 34. Avatar laydhapp ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  laydhapp 807794c184 https://www.google.com.pg/url?q=https://www.pinktomatoskincare.com/profile/IncrediMail-Converter-Pro-Crack-Activation-Code-Free-Download-WinMac-2022/profile
 35. Avatar neajani ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  neajani 807794c184 https://cse.google.com.tr/url?sa=i&url=https://www.tangiblepaquetecompleto.com/profile/harefordhareford/profile
 36. Avatar cardar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  cardar 807794c184 https://cse.google.no/url?q=https://www.carimana.nl/profile/vallyskhristiesalisberrie/profile
 37. Avatar laurcaz ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  laurcaz 807794c184 http://naslednik.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.chutzpanit.com/profile/Robot-IDE-Crack-WinMac-April2022/profile
 38. Avatar rainard ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  rainard 807794c184 https://images.google.co.ug/url?q=https://www.lekohwellness.com/profile/WizFlow-Flowcharter-Crack/profile
 39. Avatar grebarn ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  grebarn 807794c184 http://vikingwines.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://www.internationalcorvinus.com/profile/Zip-Password-Tool-Crack-Activation-Key-WinMac/profile
 40. Avatar lesblan ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  lesblan 807794c184 http://officialtravel.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://www.xoticlengths.com/profile/DomusCad-Crack-Incl-Product-Key-X64/profile
 41. Avatar redmpea ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  redmpea 807794c184 http://tools.folha.com.br/print?url=https://www.cowshedloyal.com/profile/gelasiusnilajawyllhelmina/profile
 42. Avatar elwiber ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  elwiber 7bd55e62be https://de.jaredbeasleyny.com/profile/abygailechreightown/profile
 43. Avatar frawar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  frawar 7bd55e62be https://www.onwater.de/profile/onorynedeakindeakin/profile
 44. Avatar kammyarm ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  kammyarm 7bd55e62be https://www.paie97-online.fr/profile/Trey-Songz-Kelly-Rowland-Heart-Attack-Free-Mp3-Download-mancul/profile
 45. Avatar quijun ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  quijun 7bd55e62be https://www.rehder-engine-repairs.com/profile/Where-to-watchbuy-high-quality-or-HD-rCodeGeass/profile
 46. Avatar leapear ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  leapear 7bd55e62be https://www.danesiborrachas.com/profile/jananyafeorisgemali/profile
 47. Avatar leapear ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  leapear 7bd55e62be https://www.danesiborrachas.com/profile/jananyafeorisgemali/profile
 48. Avatar nicelava ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  nicelava 7bd55e62be https://www.kasedogames.com/profile/washburnlathanwashburn/profile
 49. Avatar gravla ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  gravla 7bd55e62be https://ru.ixdesignstudio.com/profile/HOT-Medieval-Kingdoms-Total-War-1212-Ad-Download/profile
 50. Avatar zaveelmy ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  zaveelmy 353a2c1c90 https://ko-fi.com/post/SD-MobileImpact-Rarl-ackeberg-K3K5CPJMZ
 51. Avatar alibnan ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  alibnan 353a2c1c90 https://ko-fi.com/post/Bunny-Hop-League-Download-For-Pc-License-peasch-S6S7CPU4W
 52. Avatar bernyola ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  bernyola 353a2c1c90 https://www.cakeresume.com/portfolios/pokemon-vortex-auto-catcher-beta-rar-2022-latest
 53. Avatar wadldenb ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  wadldenb 353a2c1c90 https://www.cakeresume.com/portfolios/interstellar-movie-download-720p-dual-audio-march
 54. Avatar laurran ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  laurran 353a2c1c90 https://fr.tntstudios716.com/profile/wartanharaldswartan/profile
 55. Avatar rafcarl ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  rafcarl 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/M9nFDJbnzpDKZMJk-u-rh
 56. Avatar daesalv ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  daesalv 353a2c1c90 https://melaninterest.com/pin/windows-10-redstone-4-build-17063-free-download-updated-2022/
 57. Avatar xerxckaa ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  xerxckaa 353a2c1c90 https://www.bobandlizshow.com/profile/Free-Download-Camtasia-Studio-Serial-Key/profile
 58. Avatar tancpar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  tancpar 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/YaeW27UzUJNpECTYyU24G
 59. Avatar thunath ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  thunath 353a2c1c90 https://melaninterest.com/pin/direct-dil-se-movie-download-in-hindi-mp4-hd/
 60. Avatar saffsig ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  saffsig 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/a8WBc0FvY_VzUwNb8d0PR
 61. Avatar corkal ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  corkal 353a2c1c90 https://seufucaliphig.wixsite.com/chrisuntradun/post/ensiklopedi-orang-kudus-katolik-pdf-download-joaqrasm
 62. Avatar pekhan ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  pekhan 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/drIlbDH3u-7j0fX_7fiPw
 63. Avatar ignaly ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  ignaly 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/c837_TB1eWAbkPxr85xA6
 64. Avatar lyvowend ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  lyvowend 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/wEKECJpu85WjxNg_CmcjL
 65. Avatar hilalon ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  hilalon 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/uG7CdCqzypoNJDKRPZ8IX
 66. Avatar darcros ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  darcros 353a2c1c90 https://melaninterest.com/pin/getdata-recover-my-files-v4-5-2-751-portable-download-pc-steharr/
 67. Avatar alaselli ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  alaselli 353a2c1c90 https://en.loreevacosmetics.com/profile/FULL-Invoice-Manager-2116-Portable-By-Speedzodiac/profile
 68. Avatar jereucel ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  jereucel 353a2c1c90 https://ningcaljustsysp197.wixsite.com/lusnititur/post/ghost-rider-2-brrip-720p-dual-audio-free-download-april-2022
 69. Avatar jereucel ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  jereucel 353a2c1c90 https://ningcaljustsysp197.wixsite.com/lusnititur/post/ghost-rider-2-brrip-720p-dual-audio-free-download-april-2022
 70. Avatar uranelis ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  uranelis 353a2c1c90 https://www.geraldyneprevotgigant.com/profile/Binksetsoundtrack8-Download-lavmay/profile
 71. Avatar vergarn ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  vergarn 353a2c1c90 https://www.alyssadeguzman.com/profile/Vishwaroopam-2013-Telugu-Movie-Free-Download-javsad/profile
 72. Avatar taammarw ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  taammarw 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/yRsyGXwjhL_WNjEwbzcL4
 73. Avatar kenjah ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  kenjah 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/48CsjutVOWaHzNwSfuahX
 74. Avatar edoheaf ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  edoheaf 353a2c1c90 https://wakelet.com/wake/grhwzXtuQUf0FfryZK3im
 75. Avatar dusnait ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  dusnait 353a2c1c90 https://www.aphroditescakes.co.uk/profile/Curso-De-Ingles-Vaughan-CD1-A-CD41-Y-Libros-1-A-41-17-pospan/profile
 76. Avatar herljaim ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  herljaim 353a2c1c90 https://sateapartyrepublic.wixsite.com/website/profile/wardahwardahshoney/profile
 77. Avatar nimlea ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  nimlea 353a2c1c90 https://www.cakeresume.com/portfolios/solidcam-2010-64-bit-crack-yapma
 78. Avatar waryben ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  waryben 002eecfc5e https://wakelet.com/wake/DLMn_G1D6ic45xgP0zLhw
 79. Avatar dagrozm ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  dagrozm 002eecfc5e https://www.sherylgrant.com/profile/warmundwinnneyventura/profile
 80. Avatar urigrai ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  urigrai 002eecfc5e https://wakelet.com/wake/j59b612_iH5f6Q_0MB7tb
 81. Avatar grahwile ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  grahwile 002eecfc5e https://www.guilded.gg/diffsouthchijobs-Lancers/overview/news/A6eoLvwR
 82. Avatar lauala ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  lauala 002eecfc5e https://www.shentilife.com/profile/Erotski-Filmovi-Sa-Prevodom-Online-briowil/profile
 83. Avatar reigra ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  reigra 002eecfc5e https://ko-fi.com/post/Jurassic-Park–Operation-Genesis-Generator-phoper-Y8Y0CNO05
 84. Avatar palhea ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  palhea 002eecfc5e https://www.bchicstudio.com/profile/lateacyaamabelle/profile
 85. Avatar visjeho ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  visjeho fc663c373e https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=tecunosc.ro/upload/files/2022/05/3g4IdVMTPuRYVrrjL5aL_13_b97f60b148789f1cc8a88f6d6e2ee917_file.pdf
 86. Avatar wisyude ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  wisyude fc663c373e https://brodyphan8113yv.wixsite.com/tantcompmorwe/post/fiat-punto-e-officina-zip
 87. Avatar osbupegg ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  osbupegg fc663c373e https://linkvalcoibraccess.wixsite.com/pactgasconste/post/michaelis-menten-crack-free-download-32-64bit
 88. Avatar jayber ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  jayber 244d8e59c3 https://calderaro1.wixsite.com/demevotic/post/total-uninstall-2-41-300-crack
 89. Avatar ferdgiov ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  ferdgiov 244d8e59c3 https://melaninterest.com/pin/autocad-crack-lifetime-activation-code-for-pc-2022/
 90. Avatar melaysh ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  melaysh 244d8e59c3 https://melaninterest.com/pin/bitnami-owncloud-stack-0-9-8-for-pc/
 91. Avatar leipri ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  leipri 244d8e59c3 https://pattiekreitner420k.wixsite.com/taimilesy/post/tidal-for-windows
 92. Avatar aletnola ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  aletnola 244d8e59c3 https://pesakechisulli.wixsite.com/uratsere/post/mobidict-crack-with-product-key-pc-windows
 93. Avatar winesahr ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  winesahr 244d8e59c3 https://lassrenranspacve.wixsite.com/aqmalepte/post/visual-paradigm-professional-edition-2371-2022-latest
 94. Avatar thorjan ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  thorjan 244d8e59c3 https://ecrithemanexin.wixsite.com/prokluventhe/post/regalyzer-crack-with-product-key-download-win-mac
 95. Avatar emonava ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  emonava f1579aacf4 https://wakelet.com/wake/Cfn32kMMygWtVgNMyURMI
 96. Avatar katokeig ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  katokeig f1579aacf4 https://wakelet.com/wake/OvBcGpJUaO0HuXqLNWdBj
 97. Avatar dartvend ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  dartvend 5052189a2a https://www.guilded.gg/eseginmwats-Bobcats/overview/news/2l3P3EG6
 98. Avatar okemhar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  okemhar 5052189a2a https://wakelet.com/wake/0zbDAMbi-k2tesms2CPcM
 99. Avatar dariharv ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  dariharv 5052189a2a https://public.flourish.studio/story/1413833/
 100. Avatar eatjar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  eatjar 5052189a2a https://wakelet.com/wake/p-hbcUprRmftfB3Y-FILz
 101. Avatar gardmey ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  gardmey 5052189a2a http://pontminskin.yolasite.com/resources/xforce-keygen-adobe-cs6-invalid-request-code.pdf
 102. Avatar pericate ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  pericate 5052189a2a https://wakelet.com/wake/9xdB_Bqs3V5cAGgaB8YH6
 103. Avatar javomar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  javomar 5052189a2a https://public.flourish.studio/story/1377885/
 104. Avatar devall ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  devall 5052189a2a https://www.guilded.gg/weilapebers-Lightning/overview/news/16YwVL4R
 105. Avatar jolarc ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  jolarc 5052189a2a http://lantcakea.yolasite.com/resources/Waves-Complete-V9r29-Incl-R2R-WiNWaves-Complete-V9r29-Incl-R2R-WiNepub.pdf
 106. Avatar kenglor ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  kenglor 5052189a2a https://uploads.strikinglycdn.com/files/45e657ac-4e13-4e36-9054-2fa183f45f01/crack-coppercam-torrent.pdf
 107. Avatar kainenn ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  kainenn 5052189a2a https://wakelet.com/wake/0n4OvwcgaOgviwbJdaDe0
 108. Avatar janevern ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  janevern 5052189a2a https://wakelet.com/wake/tjeqJFkkhgdbfujIYYpbv
 109. Avatar faywea ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  faywea 5052189a2a https://wakelet.com/wake/Kje8sr6-I6yqGGKLM7lZT
 110. Avatar fauben ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  fauben 5052189a2a https://public.flourish.studio/story/1384088/
 111. Avatar alyseast ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  alyseast 5052189a2a https://wakelet.com/wake/YPmHIYlR3Ppv24aforz1R
 112. Avatar elebetu ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  elebetu 5052189a2a https://wakelet.com/wake/AmD6lrS6cviei9ybkfFh8
 113. Avatar houman ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  houman 5052189a2a https://wakelet.com/wake/XNqNdFcjAWn7oF5kvjWVq
 114. Avatar pettom ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  pettom 5052189a2a https://wakelet.com/wake/30Txg20TO5PT0nX3SA0VI
 115. Avatar baekaar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  baekaar 5052189a2a https://www.guilded.gg/buipricmeinands-Hurricanes/overview/news/gy8Z0Pal
 116. Avatar geofar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  geofar 5052189a2a https://wakelet.com/wake/CgWDP0XQu3Zp87PN54oQ8
 117. Avatar desipau ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  desipau 5052189a2a https://wakelet.com/wake/BWlsG4Nj3O8CB0KcQvFB-
 118. Avatar nichsari ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  nichsari 5052189a2a https://public.flourish.studio/story/1376628/
 119. Avatar merwen ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  merwen 5052189a2a https://wakelet.com/wake/aQnwT0w-usUK3RQBU7n4E
 120. Avatar waleeart ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  waleeart 5052189a2a https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=spacezozion.nyc3.digitaloceanspaces.com/upload/files/2022/05/ePRsoByb6JMdoZgaKfAq_04_137330b109ddca8850b3836d8d01b684_file.pdf
 121. Avatar japayam ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  japayam 5052189a2a https://wakelet.com/wake/volehp3B8dWFbFM0bXK7K
 122. Avatar elfrhar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  elfrhar 5052189a2a https://wakelet.com/wake/Jgluht7XIbRNzF4r04WVY
 123. Avatar weiljar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  weiljar 5052189a2a http://serdentba.yolasite.com/resources/ThePowerOfSubconsciousMindPdfInGujarati.pdf
 124. Avatar waizak ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  waizak f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/PjK-x0who3YGv2Cc58gv5
 125. Avatar xilyil ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  xilyil f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/Zcea8QlKfHCC1K6fETRhX
 126. Avatar netanash ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  netanash f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/msxTqqWlSVdz1LieVCxxh
 127. Avatar quynhay ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  quynhay f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/cTHrf5bcMjGePpay8VFHW
 128. Avatar chanfin ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  chanfin f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/BV8HbOFp4gkpyshbuzW5s
 129. Avatar neaevel ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  neaevel f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/KRI1lSTOUT3OdyLlqP29L
 130. Avatar wicbev ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  wicbev f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/G9Y2_SSk2Ps6JR9kBJrMm
 131. Avatar wartverd ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  wartverd f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/bN1j0GnREGnYfjzxD546f
 132. Avatar elissam ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  elissam f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/DR8Cxa7Z_cmTz52XsJAo5
 133. Avatar valcas ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  valcas f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/D3a78TPJOhXptLm66IXuo
 134. Avatar golgod ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  golgod f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/wgTrbMpcZO_eIQj0rVnmr
 135. Avatar nacobap ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  nacobap f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/ouJv3kMTBEGEOBlor3pHS
 136. Avatar wasvivi ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  wasvivi f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/Yp4rcajGMwyqVwE4-Ojik
 137. Avatar tapmar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  tapmar f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/9b-XLVUMy2gWx8bZlgnJv
 138. Avatar pansvyv ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  pansvyv f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/g8fmZfJo1JRwMMoshn8lb
 139. Avatar melejys ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  melejys f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/bpN-HUeyx0cxNCZI6dze0
 140. Avatar malochr ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  malochr f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/l8OpI1a1K5HpYxlTtw6qj
 141. Avatar emmegem ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  emmegem f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/1SNqNSX-CDGgm0RGhE7Tl
 142. Avatar dalifil ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  dalifil f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/x6rZaUCEGY7QkFM1fAFg8
 143. Avatar jamazeny ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  jamazeny f50e787ee1 https://wakelet.com/wake/qgMT6H1Zmd6eFb8eaVgnY
 144. Avatar fantnefe ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  fantnefe 00291a3f2f https://public.flourish.studio/story/1383110/
 145. Avatar naelav ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  naelav f6d93bb6f1 https://coub.com/stories/4783305-64-watched-lite-v1-0-6-mod-serial-zip-download
 146. Avatar cerjan ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  cerjan f6d93bb6f1 https://coub.com/stories/4778740-64bit-siemens-masterguard-ups-utorrent-registration-patch
 147. Avatar fabamir ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  fabamir f6d93bb6f1 https://coub.com/stories/4833099-full-apology-letter-32bit-download-key
 148. Avatar leorovie ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  leorovie f6d93bb6f1 https://coub.com/stories/4859681-s-l-2371-speed-x-google-drive-full-book-torrent-pdf
 149. Avatar valbnoco ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  valbnoco f6d93bb6f1 https://coub.com/stories/5024748-codigo-latest-pc-free-rar
 150. Avatar wilregn ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  wilregn f6d93bb6f1 https://www.guilded.gg/casluharmis-Bluejays/overview/news/9RVwvawl
 151. Avatar guarah ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  guarah fe9c53e484 https://wakelet.com/wake/ugFT3qlO6BkjthCKu8wxB
 152. Avatar marrowi ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  marrowi fe9c53e484 https://wakelet.com/wake/u0gJE21vpHBUBC8x-fLCH
 153. Avatar kangcat ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  kangcat fe9c53e484 https://trello.com/c/Ggr21Rxn/69-santa-claws-versi%C3%B3n-pirateada-2022
 154. Avatar kahmahl ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  kahmahl fe9c53e484 https://www.guilded.gg/mocatgilas-Senators/overview/news/D6KAonAR
 155. Avatar bennjoy ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  bennjoy fe9c53e484 https://public.flourish.studio/story/1321058/
 156. Avatar merchai ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  merchai fe9c53e484 https://wakelet.com/wake/c0tCiSO0DLUHA3QGCOvrs
 157. Avatar yasros ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  yasros fe9c53e484 https://public.flourish.studio/story/1274045/
 158. Avatar vanqua ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  vanqua fe9c53e484 https://public.flourish.studio/story/1269992/
 159. Avatar rekihube ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  rekihube baf94a4655 https://trello.com/c/6lXBhEwQ/59-axiom-alternative-versi%C3%B3n-completa-gratuita
 160. Avatar loredur ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  loredur baf94a4655 https://trello.com/c/gdhXpmxm/65-descargar-blue-drifter-gratuita
 161. Avatar naytbarb ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  naytbarb baf94a4655 https://trello.com/c/h8BsQeZ1/54-descargar-gas-station-simulator-versi%C3%B3n-completa
 162. Avatar chalili ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  chalili baf94a4655 https://www.guilded.gg/imatacateps-Braves/overview/news/V6XDePN6
 163. Avatar xandpri ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  xandpri baf94a4655 https://coub.com/stories/4919617-the-great-war-1918-gratuita
 164. Avatar fylowor ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  fylowor baf94a4655 https://coub.com/stories/4949015-descargar-sovereign-syndicate-gratuita-2022
 165. Avatar younrosa ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  younrosa baf94a4655 https://coub.com/stories/4936590-kindred-spirits-on-the-roof-drama-cd-vol-2-version-pirateada-2022
 166. Avatar arihadri ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  arihadri baf94a4655 https://coub.com/stories/4938207-descargar-bugs-version-completa
 167. Avatar elmtrev ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  elmtrev baf94a4655 https://coub.com/stories/4941529-fox-hime-gratuita-2022
 168. Avatar monelvy ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  monelvy baf94a4655 https://coub.com/stories/4923125-descargar-shadowgate-gratuita-2022
 169. Avatar berlui ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  berlui baf94a4655 https://coub.com/stories/4923652-descargar-to-be-headed-or-not-to-be-version-completa-2022
 170. Avatar davioha ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  davioha baf94a4655 https://www.guilded.gg/nbacenongrouns-Bears/overview/news/D6KAEb1R
 171. Avatar valedemp ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  valedemp baf94a4655 https://trello.com/c/UfESxX49/46-descargar-loser-reborn-gratuita-2021
 172. Avatar whyman ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  whyman baf94a4655 https://coub.com/stories/4923593-descargar-crash-race-gratuita-2022
 173. Avatar shanmarg ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  shanmarg baf94a4655 https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=cicoldege.Descargar-Rivalry-gratuita-2022
 174. Avatar ellpacy ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  ellpacy baf94a4655 https://trello.com/c/y0JKxHjm/43-descargar-cubikolor-versi%C3%B3n-completa
 175. Avatar makyman ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  makyman baf94a4655 https://trello.com/c/zVwfwvi2/56-descargar-hades-gratuita
 176. Avatar juscal ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  juscal baf94a4655 https://coub.com/stories/4942565-glitch-assassin-version-pirateada
 177. Avatar enykall ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  enykall baf94a4655 https://coub.com/stories/4941867-descargar-karmadillos-gratuita
 178. Avatar tabakar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  tabakar baf94a4655 https://coub.com/stories/4958629-descargar-there-s-a-butcher-around-version-completa-gratuita-2021
 179. Avatar ursger ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  ursger baf94a4655 https://trello.com/c/4DTvztxu/68-descargar-simrail-the-railway-simulator-prologue-versi%C3%B3n-completa-gratuita
 180. Avatar fielanto ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  fielanto baf94a4655 https://trello.com/c/1jk9SNN6/34-descargar-avrach-resurrection-gratuita
 181. Avatar attldagn ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  attldagn baf94a4655 https://trello.com/c/IZ7PHDbi/39-descargar-hack-time-versi%C3%B3n-pirateada
 182. Avatar elmyabdu ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  elmyabdu baf94a4655 https://www.guilded.gg/dulmoheadlis-Reds/overview/news/Plq30PXy
 183. Avatar zantnic ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  zantnic baf94a4655 https://coub.com/stories/4905226-descargar-tony-tough-and-the-night-of-roasted-moths-version-pirateada-2022
 184. Avatar gavchri ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  gavchri baf94a4655 https://www.guilded.gg/mettmiddnotses-Saints/overview/news/B6ZwjrJy
 185. Avatar darryes ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  darryes baf94a4655 https://trello.com/c/Uj6thMSy/134-descargar-world-basketball-manager-2-versi%C3%B3n-pirateada-2022
 186. Avatar penxin ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  penxin baf94a4655 https://trello.com/c/83L57kPN/57-my-koi-versi%C3%B3n-completa-gratuita
 187. Avatar tarmadd ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  tarmadd baf94a4655 https://trello.com/c/4kFxvxQ6/122-red-rage-versi%C3%B3n-pirateada-2021
 188. Avatar shekar ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  shekar a60238a8ce https://www.guilded.gg/datemesours-Chiefs/overview/news/A6e0EEWl
 189. Avatar gesedr ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  gesedr a60238a8ce https://www.guilded.gg/geschposnicksounds-Pack/overview/news/KR2EZAQy
 190. Avatar yoveemo ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  yoveemo a60238a8ce https://coub.com/stories/4890703-memeow-amp-comodore-reloaded-2020
 191. Avatar halyder ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  halyder a60238a8ce https://www.guilded.gg/calcecuddstyls-Bulldogs/overview/news/jyPMkxgR
 192. Avatar hidstas ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  hidstas a60238a8ce https://www.guilded.gg/busdehanteas-Beavers/overview/news/7R0YeVbl
 193. Avatar henell ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  henell a60238a8ce https://coub.com/stories/4893099-ul-2019
 194. Avatar berkbet ha dit:
  El comentari està sent moderat. Això és una previsualització, el comentari serà visible quan sigui aprovat.
  berkbet 858dd91f15 https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=3neupallioru.Facerig-Studio-For-Individual-VTubers-W-Live2D-Act-BETTER
 195. Ecxel·lent article.
  Cal una reforma integral del mercat laboral per afavorir la contractació i augmentar l’eficiència a les empreses.
  L’antiguetat no és un valor adquirit ni tampoc una loteria.
  És un llastre que va a la contra de les pujades salarials i la contractació de nou personal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.